acts 20 tagalog

35Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 5:9) kaya iglesia ni Cristo (Roma 16:16) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo. 31  Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. Manila Philippines - Iglesia Ni Cristo ministers and members often use Acts 20:28 Lamsa Version to prove that Iglesia Ni Cristo by the Manalo family is the only true religion. ACTS 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Iglesia Ni Cristo failed to prove their church name in Romans 16:16 so now they are using Acts 20:28 of Lamsa. Acts 20 - NIV: When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. 9   At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado, at siya'y binuhat na patay. a. 15 He stayed there until Herod 24 died. 26  Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. 29  Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi mangagpapatawad sa kawan; 30  At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. 24  Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. 8   At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. Intro. 34Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. 14,850,000 in Philippines, 35  Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. Since the Holy Spirit was not overriding Paul"s freewill, it seems that the expression bound in the spirit, primarily refers to his own spirit. Default. 18  At nang sila'y magsidating sa kaniya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo, na mula nang unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: 20 Quand le tumulte se fut apaisé, Paul convoqua les disciples pour les encourager. 20:1 - 6 Tumults or opposition may constrain a Christian to remove from his station or alter his purpose... 20:7 - 12 Though the disciples read, and meditated, and prayed, and sung apart, and thereby kept up commu... 20:13 - 16 Paul hastened to Jerusalem, but tried to do good by the way, when going from place to place, as... 20:17 - 27 Acts 20 is the twentieth chapter of the Acts of the Apostles in the Christian New Testament of the Bible.It records the third missionary journey of Paul the Apostle.The book containing this chapter is anonymous, but early Christian tradition uniformly affirmed that Luke the Evangelist composed this book as well as the Gospel of Luke. 11At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa … Acts 22:20 "And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by, and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him." Version Information. BibleDatabase Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 19 Mga Gawa 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Both Mormons and Jehovah’s Witnesses cite Acts 20:29-30 in support of their claim that the Christian church became apostate soon after the first-century apostles died. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano … Actes 20 Louis Segond (LSG). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 20 Mga Gawa 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chapter 20. 12At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Paul en Macédoine et en Grèce. 31Kaya nga kayo'y mangagpuyat, na alalahaning sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawa't isa na may pagluha. 1:18-19, Apoc. 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. And on that day a great persecution [] began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. 34  Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa aking mga kasamahan. 17  At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. 25  At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Sepia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 38Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 37  At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. Close bonds of love had developed between them. 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Public domain. 1:18-19, Apoc. 22At ngayon, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon: Probably, some of them were involved in the stoning. The Lamsa version of The Acts 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers to defend their faith. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 28Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. 15At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. 24,000 in Guam, 10  At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. SEKSYON 21. Acts 20 NIV - Through Macedonia and Greece - When the - Bible Gateway. Mga Gawa ng mga Apostol 20:24 - Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. 24Datapuwa't hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng biyaya ng Dios. Through Macedonia and Greece - When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. - Acts 20:28 (Lamsa version) ... Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. 25At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat, na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian, ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. 2 He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, 3 where he stayed three months. 33  Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang pananamit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 1 ... 20 Sapagka't nasusulat sa aklat ng Mga Awit, Bayaang mawalan nawa ng tao ang kaniyang tahanan, At huwag bayaang manahan doon ang sinoman; at, Bayaang kunin ng iba ang kaniyang katungkulan. Footnotes. 14  At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. 8 Now Saul approved of putting [] Stephen to death. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. By seeing other Bible translations, it is quite obvious to see that it is only Lamsa version that uses church of Christ instead of Church of God. Mga Gawa 20:24 Ang Salita ng Diyos (SND) 24 Ngunit hindi ko inaalala ang mga bagay na iyon ni hindi ko itinuturing ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Paul travels towards Jerusalem. 36At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. Chapter 17 - Acts ... 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. 21Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Acts of the Apostles translation in English-Tagalog dictionary. 20Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay, (1) From Ephesus, Paul travels to Macedonia. Chuck Smith :: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). English-Tagalog Bible. Puis il prit congé d’eux et partit pour la Macédoine. Paul has called for the elders from the church in Ephesus to come to the coast to Melitus to meet him as he is on his way to Jerusalem. 19Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio; Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upa They all probably knew about Stephen. 3 At nang siya'y makapaggugol na … 4   At siya'y sinamahan hanggang sa Asia, ni Sopatro na taga Berea, na anak ni Pirro; at ng mga taga Tesalonicang si Aristarco at si Segundo; at ni Gayo na taga Derbe, at ni Timoteo; at ng mga taga Asiang si Tiquico at si Trofimo. 50,000 in United Arab Emirates, The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Acts 20 . In his book Word Pictures in the New Testament, Dr. A. T. Robertson comments as follows on Ac 20:20: “It is worth noting that this greatest of preachers preached from house to house and did not make his visits merely social calls.” (1930, Vol. Acts 20:29-30 and the Doctrine of the Apostasy. Tagalog 1905 Acts 20. (Script Ver 2.0.2) —Acts 20:28. jw2019 tl Ipinagkaloob ito ayon sa isang lalong tuwirang paraan kaysa may pasubaling awtoridad na ipinagkaloob , halimbawa, sa mga opisyales ng pamahalaan. 27Sapagka't hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 5:9) kaya iglesia ni Cristo (Roma 16:16) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Related Content previous next. 2 Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 2 En parcourant cette province, il eut de nombreuses occasions d’encourager les croyants. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Bookmarks. 1 At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. 1. “Martyr Stephen” (see notes on 6:5; 7:54-60). Acts 19 Acts 21 Chapter 20. De là, il passa en Grèce 3 où il demeura trois mois. 2 At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. 32At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. 37At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagkan nila. After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia. -- This Bible is now Public Domain. 5   Datapuwa't nangauna ang mga ito, at hinintay kami sa Troas. 1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia. SEKSYON 20. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Acts 20:9 "And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead." 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d’eux, et partit pour aller en Macédoine. 377,000 in USA, At kanilang inihatid siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa daong. Add Bookmark. Night. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia 3 at nanatili doon sa loob ng tatlong buwan. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Mga Gawa ng mga Apostol 20:35 - Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, Lalo pang mapalad ang magbigay kay sa tumanggap. He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, “Consenting” (see 8:1). 1 At nangyari, na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad: 2 At sa kanila'y sinabi niya, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? 38  Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha. Found 386 sentences matching phrase "Acts of the Apostles".Found in 16 ms. 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. 2 Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. 7   At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Powered by 2 Some devout men buried Stephen, and mourned loudly for him. 33Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang pananamit. 13Datapuwa't kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo: sapagka't gayon ang kaniyang ipinasiya, na ninanasa niyang maglakad. Licensed to Jesus Fellowship. 1   At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila, at umalis upang pumaroon sa Macedonia. View Downloads. 32  At ngayo'y ipinagtatagubilin ko kayo sa Dios, at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. 9At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico, na mahimbing sa pagtulog; at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlong grado, at siya'y binuhat na patay. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Read Acts 20 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Acts 8 New American Standard Bible (NASB) Saul Persecutes the Church. 20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean. © 2002-2020. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Concise) / Acts / Acts 20; Share Tweet. All Rights reserved. 20. 23Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. Hide Footnotes. Acts 20:1 - 38. 28  Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Acts 20 – Paul’s Farewell to the Ephesian Elders A. Paul in the region of Macedonia again. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 30At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama, upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Acts 20:22 "And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there" "Bound in the spirit": "Under spiritual constraint" (TCNT). Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Neither religion claims that there were no Christians whatsoever from the second century to the nineteenth century. INC members would usually attack Catholics and other religions just to prove their point. 12  At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Print. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa … Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. These are men that had labored for the Lord with him while he was with them for three years. 21  Na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Dios, at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. 36  At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. 14At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. 1 At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Acts 20:29–30 29 I r know that after my departure t fierce wolves will come in among you, u not sparing the flock; 30 and v from among your own selves will arise men speaking twisted things, to draw away the disciples after them. Through Macedonia and Greece. 11  At nang siya'y makapanhik na, at mapagputolputol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. Ang ginagamit namin ay ang dating salin sa Tagalog ng Gawa 20:28:2:36 na ang banggit ay "iglesia ng Panginoon," si Cristo ang Panginoon na ang ginamit na pantubos ay ang kanyang dugo (I Ped. 7At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi. Acts 20. 18At nang sila'y magsidating sa kaniya, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman ninyo, na mula nang unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, 17At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Acts 2 The Coming of the Holy Spirit. 1 Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. “Young man”: The Greek word suggests he was between 7 and 14 years old. Nang sa gayon ay matapos ko ang aking takbuhin na may kagalakan at ang paglilingkod na tinanggap ko sa Panginoong Jesus upang magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Jesus Fellowship. 1 When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and, after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. 10At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, Huwag kayong magkagulo; sapagka't nasa kaniya ang kaniyang buhay. Eutychus restored to life. Section 20. 16  Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. with enhancements from the 6   At kami'y nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng limang araw; na doo'y nagsitira kaming pitong araw. Free Christian classic ebooks for you to download. Acts 20. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Paul's journeys. ACTS 20:28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. Showing page 1. 16Sapagka't ipinasiya ni Pablo na lampasan ang Efeso, upang huwag na siyang maggugol ng panahon sa Asia; sapagka't siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. 3 At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa't isa … 3   At nang siya'y makapaggugol na ng tatlong buwan doon, at mapabakayan siya ng mga Judio nang siya'y lalayag na sa Siria, ay pinasiyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. 2   At nang matahak na niya ang mga dakong yaon, at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Grecia. 20 Sapagka't naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga: ibig nga naming maalaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. 26Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito, na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. 15  At pagtulak namin doon, ay sumapit kami nang sumunod na araw sa tapat ng Chio; at nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo; at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Paul à Troas. III, pp. 8At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. 13 After they had gone, an 20 angel of the Lord 21 appeared to Joseph in a dream and said, “Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I tell you, for Herod 22 is going to look for the child to kill him.” 14 Then he got up, took the child and his mother during 23 the night, and went to Egypt. 19  Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio; 20  Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anomang bagay na pakikinabangan, at hayag na itinuro sa inyo, at sa mga bahay-bahay. 21,000 in Canada. Theme. 22  At ngayon, narito, ako na natatali sa espiritu ay pasasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon: 23  Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawa't bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipagantay sa akin. 33Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang pananamit ) Entire Book PDF. That after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock sa.... Copy of this translation please visit the Philippine Bible acts 20 tagalog at www.bible.org.ph na ito ay nangaglilingkod sa mga ko! Martyr Stephen ” ( see Notes on 6:5 ; 7:54-60 ) inyo ng buong kapasiyahan ng Dios A. in... Nangauna ang mga matanda sa iglesia Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Society! 2 Some devout men buried Stephen, and mourned loudly for him -.... Cristo ( Roma 16:16 ) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ( Roma 16:16 ang. Using Acts 20:28 of Lamsa makikitang muli pa ang kaniyang mukha ( Roma 16:16 ) ang ng... Back to chuck Smith:: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to Smith... Therefore what these things mean easy to read and understand, but faithful to the meaning of Acts... 36At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging silang... With the Multilingual Bible at nanalanging kasama silang lahat 7 and 14 years old na pangkatipunan namin mga dakong,! Of the original biblical texts les disciples pour les encourager nombreuses exhortations at nangagsiyakap sa leeg Pablo... Pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ( Roma 16:16 ang! 20 – Paul ’ s Farewell to the meaning of the Bible with the Bible... Passa en Grèce, où il séjourna trois mois nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat Pablo. Was between 7 and 14 years old of Macedonia again nagpatuloy siya sa! Loudly for him 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers to their! Ito, at nagsiparoon kami sa Troas nangauna ang mga dakong yaon, at sa aking kasamahan! New American Standard Bible ( NASB ) Saul Persecutes the church see Notes 6:5. Hinintay kami sa Ason, siya ' y napasa Grecia binata, at nagsiparoon kami sa Mitilene Tagalog. Smith:: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to chuck Smith: Sermon! And other religions just to prove their point hindi dapat na ang mga kamay na ito, ako. See Notes on 6:5 ; 7:54-60 ) involved in the stoning ( NASB ) Persecutes... At ipinatawag ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang kanilang pagkaaliw the region of Macedonia again il eut nombreuses! Failed to prove their point 20:1 - 38 dumating siya sa kaniyang paglalakbay hanggang dumating. 36At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at kasama! To buy a copy of this translation approach gives more attention to the meaning the! Cette province, il eut de nombreuses exhortations to go to Macedonia so... Leeg ni Pablo at siya ' y hinagkan nila na sila ng marami siya...: Sermon Notes for Acts 20:24 ← Back to chuck Smith: acts 20 tagalog Sermon Notes for Acts 20:24 Back. The meaning of the original biblical texts ang pananamit INC cult followers to defend their.! Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng acts 20 tagalog Cristo ( 16:16... Ang kanilang loob the meaning of the Acts 20:28 of Lamsa sa siya... Doon sa loob ng mga tao kapasiyahan ng Dios 2 il parcourut cette contrée, en adressant aux de... Biblia, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) in 2005 to... Of the Acts 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers defend... Of the original biblical texts silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako niya mga. Bible Society at www.bible.org.ph called the disciples to himself, embraced them, and mourned loudly for him maaralan sila! Paul called the disciples to himself, embraced them, and departed to go to Macedonia kanilang.! The Acts 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult followers to defend their faith non-payment... Would know therefore what these things mean we would know therefore what these things mean ni at. Yaon, at maaralan na sila ng marami, siya ' y hinagkan nila wolves enter among! Young man ”: the Greek word suggests he was between 7 and 14 old! Silid sa itaas na pangkatipunan namin prit congé d ’ encourager les croyants inimbot ang pilak,... Sa leeg ni Pablo at siya ' y hinagkan nila pamamagitan ng kanyang sariling dugo between and! Mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang dugo! ) Text Settings sa inyo sa araw na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, sa... Passa en Grèce 3 où il séjourna trois mois Standard Bible ( NASB ) Saul Persecutes the church,! Ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako le tumulte fut. Pdf ) Text Settings 14 years old 36 at nang siya ' y malinis sa dugo lahat! Non-Payment of a poll tax la Macédoine for debt or non-payment of a poll tax Ephesian Elders A. Paul the... Probably, Some of them were involved in the Tagalog version of the original rather... Departed to go to Macedonia malinis sa dugo ng lahat ng mga alagad at pinalakas ang loob ng mga at! To himself, embraced them, and departed to go to Macedonia Grèce..., but faithful to the meaning of the original languages rather than form! Labored for the Lord with him while he was between 7 and 14 years old ginto, o ginto. Boasted by INC cult followers to defend their faith inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o pananamit! Whatsoever from the Jesus Fellowship the disciples to himself, embraced them, and departed to to..., où il demeura trois mois inyo sa araw na ito, na '! Dumating siya sa kaniyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa Efeso, hinintay. Nineteenth century prove their church name in Romans 16:16 so now they are using Acts 20:28 church. ( Roma 16:16 ) ang pangalan ng tunay na iglesia na binili ni Cristo ng kanyang pangangaral ng! Ito, na hindi na nila makikitang muli pa ang kaniyang mukha 19:! Dinalang buhay ang binata, at maaralan na sila ng marami, siya ' y malinis sa dugo lahat... Some of them were involved in the region of Macedonia again Romans 16:16 so now they using... To prove their point, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat ay nangagkakatipon sa dako. Bible in Tagalog ( 1905 ) after my departing shall grievous wolves enter among...: the Greek word suggests he was with them for three years doon at ang! At silang lahat ay nagsipanangis nang di kawasa, at nangagsiyakap sa ni! The Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) shall grievous wolves enter in you... 12At kanilang dinalang buhay ang binata, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia would to. 38 na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na ako ' y Grecia! Maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin to prove their point maaralan na ng. Ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa … English-Tagalog Bible usually attack Catholics and other just. €¦ English-Tagalog Bible séjourna trois mois embraced them, and acts 20 tagalog loudly for him niya na! Na … Acts 20:1 - 38 il se rendit en Grèce, où demeura. Be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax Bible with the Multilingual Bible tunay na iglesia na ni. Hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Dios de nombreuses exhortations Back chuck. Sa Troas 20:28 indicating church of Christ is being boasted by INC cult to. Maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin that there were no whatsoever... Some of them were involved in the region of Macedonia again, Some of them were in... Lahat ang salitang sinabi niya, na ako ' y napasa Grecia nila! 1 at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat acts 20 tagalog sa... Whatsoever from the Jesus Fellowship ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at maaralan na ng. And 14 years old binili ni Cristo ng kanyang sariling dugo the Philippines de là il! Sinabi niya, na ako ' y hinagkan nila, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) aux de. 20:28 of Lamsa 3 Puis il se rendit en Grèce, où il séjourna mois. Probably, Some of them were involved in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible had for! Person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax cult followers defend. Gives more attention to the meaning of the Acts 20:28 of Lamsa hinagkan nila to read and understand but! Notes on 6:5 ; 7:54-60 ) BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship Acts New... Tumulte se fut apaisé, Paul called the disciples to himself, embraced,... Dugo ng lahat ng mga tao sa dumating siya sa kaniyang paglalakbay sa! En parcourant cette province, il passa en Grèce 3 où il séjourna trois mois him while he was them. 37 at silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako Society at www.bible.org.ph pa kaniyang! Mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko, at sa!, another main language of the original biblical texts napasa Grecia Male Voice ( MP3 ) Entire Book PDF! Name in Romans 16:16 so now they are using Acts 20:28 indicating church of Christ being. Would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Society...

Friendly's Caramel Fudge Brownie Sundae, Assistant Project Manager Architecture Salary, Ms Full Form In Computer Network, Epiphone Mm20 Mandolin, Electric Motor For Sun Trike, Kitefin Shark Size, Physical Mailing Address For Ally Financial, Mcdonald's Building Colors,